Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Λειτουργικό πλαίσιο

Τι είναι το λειτουργικό πλαίσιο:

Το λειτουργικό πλαίσιο είναι η θέση που κατέχει ένας υπάλληλος στο σχέδιο καριέρας μιας εταιρείας. Το πλαίσιο καθορίζει ποιες λειτουργίες εκτελεί ο εργαζόμενος και τι μισθός θα λάβει για την παροχή της υπηρεσίας του.

Το λειτουργικό πλαίσιο (ή το επαγγελματικό πλαίσιο) υπάρχει τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ποιο είναι το λειτουργικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται;

Το λειτουργικό πλαίσιο είναι σημαντικό, ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει τη θέση της καριέρας στην οποία είναι. Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθεί ποιες είναι οι δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που έχει μέσα στις ευκαιρίες που προσφέρει το σχέδιο σταδιοδρομίας της εταιρείας.

Το λειτουργικό πλαίσιο παρέχεται στο σχέδιο σταδιοδρομίας, συχνά αποκαλούμενο Σχέδιο εργασίας και μισθοδοσίας (PCS), και καθορίζεται από την εταιρεία. Το λειτουργικό πλαίσιο μπορεί να μεταβληθεί από μια λειτουργική εξέλιξη που προβλέπεται στο ίδιο το PCS, όπως οι προόδους κατά το μήκος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στην πράξη το λειτουργικό πλαίσιο επιτρέπει στον εργαζόμενο να οργανώσει την ανάπτυξη της καριέρας του με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να περιγράψει τους επαγγελματικούς στόχους που θέλει να επιτύχει.

Λειτουργικό πλαίσιο και εξέλιξη μισθών

Το λειτουργικό πλαίσιο επιτρέπει επίσης στον εργαζόμενο να παρακολουθεί την εξέλιξη του μισθού του, καθώς συνδέεται άμεσα με το λειτουργικό πλαίσιο της εταιρείας.

Η εξέλιξη των μισθών μπορεί να συμβεί κατά την αρχαιότητα, με βάση τα προσόντα ή με βάση την αξία τους και πρέπει να προβλεφθεί στο σχέδιο καριέρας της εταιρείας.

Λειτουργικό πλαίσιο και απόκλιση λειτουργίας

Το λειτουργικό πλαίσιο είναι επίσης σημαντικό, ώστε να είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ένας εργαζόμενος εκτελεί τις δραστηριότητες για τις οποίες μισθώθηκε. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να είναι χρήσιμος για έναν υπάλληλο που βρίσκεται σε μια απόκλιση, δηλαδή να κάνει δραστηριότητες που δεν αποτελούν μέρος της δουλειάς του.

Για παράδειγμα, οι αποδείξεις της απόκλισης της λειτουργίας από ένα λειτουργικό πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε μια εργασιακή δράση για τη συλλογή των διαφορών μισθών που οφείλονται στον εργοδότη.

Τι είναι το σχέδιο καριέρας;

Το σχέδιο καριέρας είναι ένα εταιρικό πρότυπο που καθορίζει θέματα που σχετίζονται με τους υπαλλήλους, ειδικά σχετικά με το λειτουργικό πλαίσιο και τις μισθολογικές κλίμακες που καταβάλλονται, σύμφωνα με τη θέση που κατέχει.

Το σχέδιο σταδιοδρομίας προβλέπει επίσης τις μορφές και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργική εξέλιξη που μπορεί να αποκτήσει ένας εργαζόμενος, όπως η εξέλιξη κατά την αρχαιότητα, τα προσόντα ή τα προσόντα.

Οι προόδους κατά την αρχαιότητα συμβαίνουν κάθε φορά που ο εργαζόμενος ολοκληρώνει την εταιρεία. Οι εξελίξεις μέσω της ενδυνάμωσης εμφανίζονται όταν ο υπάλληλος βελτιώνει το πτυχίο του και γίνεται περισσότερο εξειδικευμένος για να εκτελεί μια λειτουργία στην εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη που αξίζει μπορεί να συμβεί μέσω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση του έργου που ανέπτυξε ο εργαζόμενος.

Δείτε επίσης τις έννοιες του HR και της διοίκησης ανθρώπων.

Λειτουργική αναδιαμόρφωση

Λειτουργική αναμόρφωση γίνεται όταν ένας υπάλληλος καταλαμβάνει μια νέα θέση μέσα στην εταιρεία και επομένως κατέχει επίσης μια νέα θέση στο σχέδιο σταδιοδρομίας, κινούμενη σε μια σταδιοδρομία διαφορετική από την προηγούμενη.

Μια υπόθεση της λειτουργικής αναδιαμόρφωσης είναι όταν προωθείται ο υπάλληλος.

Όταν γίνεται επανεκκίνηση, ο εργαζόμενος τυχαίνει να έχει νέες λειτουργίες στην εταιρεία. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να έχει αλλαγές στο μισθό του, αρχίζοντας να λαμβάνει το ποσό σε σχέση με τη νέα θέση που κατέχει.

Προκειμένου να είναι σε θέση να αλλάζει ρόλους και να επαναπροσδιορίζεται, ο εργαζόμενος πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις της νέας θέσης, όπως την ολοκλήρωση ενός νέου πτυχίου.

Λειτουργικό πλαίσιο στο πρόγραμμα σπουδών Lattes

Το Curriculum Lattes έχει επίσης ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί όταν ο επαγγελματίας ή ο φοιτητής καταχωρεί το πρόγραμμα σπουδών του στην πλατφόρμα.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που λαμβάνει υποτροφία μπορεί να συμπληρώσει το λειτουργικό πλαίσιο των Lattes με την επιλογή Student of Scientific Initiation.

Το Lattes είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας Lattes, η οποία ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CNPQ). Το Curriculum Lattes είναι σήμερα το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιείται από Βραζιλιάνους ερευνητές και φοιτητές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία του Curriculum Lattes και του CNPQ.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2020

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top