Συνιστάται, 2019

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Κατά κεφαλήν εισόδημα

Τι είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μια έκφραση στα λατινικά που σημαίνει "εισόδημα ανά κεφάλαιο". Είναι το μέσο εισόδημα ανά άτομο στη χώρα.

Είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στον τομέα των οικονομικών για την αξιολόγηση της ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) που αξιολογεί την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της χώρας.

Πώς να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν εισόδημα;

Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται διαιρώντας το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) ανά πληθυσμό. Το ΑΕΠ είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας όσων παράγονται στη χώρα από τις εταιρείες της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Ποιο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Βραζιλία;

Σύμφωνα με στοιχεία του Βραζιλιακού Ινστιτούτου Γεωγραφίας και Στατιστικής (IBGE), το κατά κεφαλήν εισόδημα στη Βραζιλία το έτος 2017 υπολογίστηκε σε R $ 1.268, 00.

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίστηκε στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια (R $ 2.548, 00) και το χαμηλότερο ήταν στην πολιτεία του Maranhão (R ​​$ 597.00).

Διαφορά μεταξύ ΑΕΠ και ΑΕγχΠ

Τόσο το ΑΕΠ όσο και το ΑΕΠ είναι οικονομικοί δείκτες, αλλά δεν πρέπει να συγχέονται. Το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι το αποτέλεσμα ό, τι παράγεται στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το ΑΕΠ είναι η αξία των προϊόντων που παράγονται από τις εταιρείες της Βραζιλίας, ακόμη και αν η παραγωγή πραγματοποιείται εκτός της χώρας.

Ο υπολογισμός της αξίας του ΑΕΠ χρησιμοποιεί την αξία του ΑΕΠ. Για να γνωρίζουμε την αξία του ΑΕΠ, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε την αξία του PIB και να αφαιρέσουμε την αξία των προϊόντων που αποστέλλονται στο εξωτερικό και να προσθέσουμε την αξία που έλαβαν από εταιρείες εκτός της Βραζιλίας.

Οικογενειακό εισόδημα ανά κάτοικο

Το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα είναι κατά κεφαλήν εισόδημα που λαμβάνει υπόψη όλους τους ανθρώπους που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό. Για να υπολογίσετε, απλώς διαιρέστε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα από τον αριθμό των ατόμων που ζουν στο νοικοκυριό.

Τι είναι κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα;

Η αξία του οικογενειακού εισοδήματος ανά κάτοικο είναι ένας δείκτης της οικονομικής κατάστασης μιας οικογένειας. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται ως μέτρο για τη χορήγηση κάποιων κυβερνητικών παροχών ή κοινωνικών προγραμμάτων.

Για παράδειγμα, για να συμμετάσχει στο Ταμείο Χρηματοδότησης Φοιτητών (FIES), το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας του σπουδαστή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις ελάχιστους μισθούς.

Μειονεκτήματα του υπολογισμού του κατά κεφαλήν εισοδήματος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται στον υπολογισμό της αξίας του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι το γεγονός ότι μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα μιας χώρας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο υπολογισμός γίνεται μόνο διαιρώντας την αξία του ΑΕΠ με τον αριθμό των κατοίκων του τόπου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα θέματα όπως η κατανομή του εισοδήματος σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή σε ένα κοινωνικό επίπεδο.

Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν λαμβάνει υπόψη το πώς γίνεται η κατανομή του εισοδήματος στη χώρα και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανισότητες ενός τόπου.

Επομένως, αν και πρόκειται για δεδομένα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση της οικονομικής ανάπτυξης, δεν αποκαλύπτει πάντοτε την πραγματικότητα της κατανομής του εισοδήματος της χώρας.

Γνωρίστε τις έννοιες του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ και του ΑΕΠ.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top