Συνιστάται, 2019

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Πρότυπα ABNT για ακαδημαϊκά έργα

Η Ένωση Τεχνικών Προδιαγραφών της Βραζιλίας - μεταξύ άλλων, η ABNT είναι αρμόδια για την τυποποίηση της μορφοποίησης των τεχνικών εγγράφων, προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση και την πρόσβαση στην επιστημονική γνώση.

Με αυτή την έννοια, η ABNT δημοσίευσε επίσημα έγγραφα που ονομάζονται "Βραζιλιάνικα πρότυπα - NBR", τα οποία αποτελούν ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθηθούν για την προετοιμασία ακαδημαϊκών εφημερίδων, επιστημονικών άρθρων και τα παρόμοια. Ελέγξτε εδώ το περιεχόμενο αυτών των προτύπων.

Γενική δομή

Η γενική διάρθρωση για τη μορφοποίηση των ακαδημαϊκών ερευνών παρέχεται στην Ε.Ν.Ε. 14724/2005, η οποία ξεκινά με το ακόλουθο σχήμα:

ΔομήΣτοιχεία
Προ-κείμενο
 • Καλύψτε
 • Σπονδυλική στήλη (προαιρετική)
 • Εξώφυλλο
 • Errata (προαιρετικό)
 • Έντυπο έγκρισης
 • Αφιερωμένο (προαιρετικό)
 • Ευχαριστίες (προαιρετικά)
 • Επιγραφή (προαιρετικό)
 • Σύνοψη στη λαϊκή γλώσσα
 • Περίληψη ξένης γλώσσας
 • Κατάλογος εικονογραφήσεων (προαιρετικά)
 • Κατάλογος πινάκων (προαιρετικά)
 • Κατάλογος συντομογραφιών και ακρωνυμίων (προαιρετικό)
 • Λίστα συμβόλων (προαιρετικό)
 • Πίνακας Περιεχομένων
Textual
 • Εισαγωγή
 • Ανάπτυξη
 • Συμπέρασμα
Μετα-κειμένου
 • Αναφορές
 • Γλωσσάριο (προαιρετικό)
 • Προσαρτήματα (προαιρετικά)
 • Συνημμένα (προαιρετικά)
 • Ευρετήριο (προαιρετικό)

Το έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία του παραπάνω πίνακα. Οι επιλογές είναι στη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη του έργου ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ανεξάρτητα από το πόσα στοιχεία εισέρχονται στη δουλειά, όλα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια σειρά που φαίνεται στον πίνακα.

Δείτε παραδείγματα μορφοποίησης για όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Γενικοί κανόνες

Το πρότυπο παρέχει επίσης τους γενικούς κανόνες για τη μορφοποίηση ακαδημαϊκών τίτλων. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία του έργου, εκτός από εκείνα με συγκεκριμένους αντίθετους κανόνες (τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω).

Μορφή

Κατά γενικό κανόνα, τα χαρτιά πρέπει να υποβάλλονται σε λευκό και A4 χαρτί (21cm x 29.7cm). Τα περιεχόμενα πρέπει να τοποθετούνται μόνο μπροστά (μπροστά) των φύλλων, εκτός από το φύλλο κάλυψης, το οποίο θα περιέχει στο πίσω μέρος το φύλλο ταξινόμησης.

Λήψη

Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την εργασία θα είναι μεγέθους 12. Ωστόσο, το πρότυπο προβλέπει ότι τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να δακτυλογραφηθούν σε μικρότερο, απροσδιόριστο μέγεθος:

 • αναφορές περισσότερων από τρεις γραμμές
 • υποσημειώσεις
 • σελίδωση
 • υπότιτλων εικονογραφήσεων και πινάκων

Διαχωρισμός

Η απόσταση ολόκληρου του κειμένου θα είναι 1, 5, με εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν απλά διαστήματα:

 • αναφορές περισσότερων από τρεις γραμμές
 • υποσημειώσεις
 • σελίδωση
 • υπότιτλων εικονογραφήσεων και πινάκων
 • τη φύση, το σκοπό και το όνομα του ιδρύματος (που υπάρχει στη σελίδα τίτλου)
 • φύλλο καταλόγου (υπάρχει στο πίσω κάλυμμα)

Περιθώρια

Το μέγεθος των περιθωρίων θα είναι:

 • 3 cm προς τα αριστερά και τα πάνω περιθώρια
 • 2 cm για τα δεξιά και τα κάτω περιθώρια

Ρύθμιση σελίδας

Ξεκινώντας από το εξώφυλλο, όλα τα φύλλα θα πρέπει να μετρηθούν, αλλά η αρίθμηση αρχίζει μόνο στο πρώτο φύλλο της καταχώρησης εργασίας. Επομένως, ο αριθμός των φύλλων στα στοιχεία πριν από το κείμενο (δείτε τον παραπάνω πίνακα) θα καθορίσει τον αριθμό της πρώτης αριθμημένης σελίδας.

Αναφορές

Οι κανόνες παραπομπής προβλέπονται στην Ε.Π.Ν. 10520/2002. Σύμφωνα με αυτήν, οι αναφορές πρέπει να περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό της πηγής και να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες:

 • εάν η ένδειξη του συγγραφέα πηγής είναι από παρενθέσεις, θα είναι με κεφαλαία και πεζά γράμματα [π.χ.: "... όπως είπε ο Albert Einstein."]
 • εάν η ένδειξη του δημιουργού για την πηγή γίνεται μέσα σε παρένθεση, το ίδιο ισχύει και με κεφαλαία γράμματα. [Παράδειγμα: "Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση". (EINSTEIN)]
 • αν η αναφορά έχει περισσότερες από 3 γραμμές, πρέπει να υπακούει σε μια εσοχή 4 εκατοστών από το αριστερό περιθώριο, να είναι απλά σε απόσταση και το μέγεθος της γραμματοσειράς θα πρέπει να είναι μικρότερο από το υπόλοιπο κείμενο
 • Οι παραπομπές σε εισαγωγικά θα πρέπει να γίνονται μέσα σε ενιαία εισαγωγικά [π.χ.: "... ο Αϊνστάιν είπε ότι« η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση »πριν μιλήσει ότι ...»]

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των παραθέτων.

Προ-κείμενα

Καλύψτε

Το εξώφυλλο θα αποτελείται από:

 • όνομα εκπαιδευτικού ιδρύματος (προαιρετικό)
 • όνομα συγγραφέα
 • τον τίτλο και τους υπότιτλους του έργου
 • αριθμός τόμων (εάν υπάρχουν περισσότερες από μία)
 • θέση και έτος παρουσίασης

Lombada

Η σπονδυλική στήλη πρέπει να περιέχει:

 • τίτλο εργασίας
 • όνομα συγγραφέα
 • πληροφορίες που χαρακτηρίζουν το έργο (π.χ. Τόμος 02)

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στην ίδια κατεύθυνση της σπονδυλικής στήλης.

Κάλυμμα φύλλο

Στο εξώφυλλο θα εμφανιστούν τα ίδια στοιχεία κάλυψης με τις ακόλουθες προσθήκες:

 • φύση και σκοπό του έργου
 • ταυτοποίηση των εξεταστών
 • φύλλο καταλόγου που τυπώνεται στην πίσω όψη

Αυτές οι τελευταίες τρεις πληροφορίες θα πρέπει να υιοθετήσουν απλή απόσταση.

Errata

Το σφάλμα θα δείξει την αναφορά του έργου και την αναγνώριση του σφάλματος με τη σωστή διόρθωσή του.

Έντυπο έγκρισης

Το δελτίο έγκρισης περιλαμβάνει:

 • όνομα του συγγραφέα,
 • τον τίτλο, τον υπότιτλο, τη φύση και το σκοπό του έργου
 • ημερομηνία έγκρισης
 • Σημείωση (προαιρετικό)
 • υπογραφή των αξιολογητών.

Αφιερώματα, ευχαριστίες και επιγραφές

Οι αφιερώσεις, οι αναγνωρίσεις και οι επιγραφές δεν έχουν συγκεκριμένους κανόνες.

Περιλήψεις

Οι κανόνες που σχετίζονται με τις περιλήψεις είναι στη ΝΒR 6028/2003. Το πρότυπο προβλέπει ότι η περίληψη πρέπει να είναι σύντομη παρουσίαση του έργου (μία μόνο παράγραφος), αναφέροντας τους στόχους, τις μεθόδους και τα συμπεράσματά του. Παρακάτω, πρέπει να επισημανθούν οι λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι οι κεντρικοί όροι που περιέχονται στην αφηρημένη, ικανή να μεταφέρει την κύρια ιδέα του έργου.

Η περίληψη σε μια ξένη γλώσσα θα είναι η πιστή μετάφραση της περίληψης στην τοπική γλώσσα. Ομοίως, οι λέξεις-κλειδιά θα μεταφραστούν επίσης.

Κατάλογος εικονογραφήσεων, πίνακες, συντμήσεις, ακρωνύμια ή σύμβολα

Οι λίστες των εικονογραφήσεων, των πινάκων, των συντομογραφιών, των ακρωνυμίων ή των συμβόλων πρέπει να απαριθμούν τα στοιχεία τους με τη σειρά που εμφανίζονται στην εργασία, προσδιορίζοντας τον αριθμό της σελίδας (στην περίπτωση απεικονίσεων και πινάκων) και τη σημασία τους (για συντομογραφίες, και σύμβολα).

Πίνακας Περιεχομένων

Η NBR 6027/2003 παρέχει τους κανόνες για τη σύνοψη, ο οποίος θα πρέπει να δείχνει τα θέματα και τα επιμέρους θέματα που θα αντιμετωπιστούν στο έργο, προσδιορίζοντας τον αριθμό σελίδας καθενός από αυτά. Αυτή η σελίδα μπορεί να είναι:

 • από τον αριθμό της σελίδας όπου αρχίζει να απευθύνεται το θέμα (παράδειγμα: 14)
 • από το φάσμα των σελίδων στις οποίες προσεγγίζεται το θέμα, διαχωρίζοντας τους αριθμούς με παύλα (παράδειγμα: 30-45)
 • από τους αριθμούς σελίδων στους οποίους κατανέμεται η θεματική προσέγγιση (παράδειγμα: 27, 35, 64 ή 27-30, 35-38, 64-70)

Η περίληψη είναι το τελευταίο προ-κείμενο στοιχείο, και δεν θα επισημάνει τα στοιχεία που έχουν πριν από αυτό.

Στοιχεία μετά-κειμένου

Αναφορές

Οι αναφορές ρυθμίζονται από την ΕΤΕ 6023/2002. Πρέπει να περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των πηγών, όπως:

 • συγγραφέας
 • τίτλο
 • έκδοση
 • τοπικός εκδότης
 • ημερομηνία δημοσίευσης

Οι υποχρεωτικές αναφορές πρέπει να αναγράφονται σε ένα αποκλειστικό φύλλο που βρίσκεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζεται στις υποσημειώσεις, στο τέλος των κεφαλαίων ή πριν από περιλήψεις και ανασκοπήσεις.

Ελέγξτε τις βασικές αναφορές μορφοποίησης.

Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο πρέπει να περιέχει τους όρους που χρησιμοποιούνται στην εργασία, οι οποίοι χρειάζονται ορισμό. Η οργάνωση των λέξεων θα πρέπει να γίνεται με αλφαβητική σειρά.

Προσαρτήματα και προσαρτήματα

Τα προσαρτήματα και τα συνημμένα είναι έγγραφα που μπορούν να προστεθούν στην εργασία. Η ΕΝ 14724/2005 ορίζει ότι τα παραρτήματα και τα παραρτήματα πρέπει να παρουσιάζονται με κεφαλαία γράμματα, ακολουθούμενα από εσοχή και τον ορισμό του περιεχομένου. (Παράδειγμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - Κατάλογος των προτύπων ABNT)

Αρχική σελίδα

Το NBR 6034/2004 ορίζει το ευρετήριο ως "κατάλογο λέξεων ή φράσεων, ταξινομημένων σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο, το οποίο εντοπίζει και αναφέρεται στις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα κείμενο".

Θα πρέπει να είναι το τελευταίο στοιχείο του έργου και μπορείτε να ταξινομήσετε τους όρους αλφαβητικά, συστηματικά, χρονολογικά και αριθμητικά.

Επίσης διαβάστε την έννοια της NBR.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top