Συνιστάται, 2020

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Εταιρική Διακυβέρνηση

Τι είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση:

Η εταιρική διακυβέρνηση αντιστοιχεί στις διαδικασίες, τα έθιμα, τις πολιτικές, τους νόμους και τα θεσμικά όργανα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης .

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και των στόχων για τους οποίους κυβερνάται η εταιρεία. Στους σύγχρονους οργανισμούς, οι κύριοι όμιλοι εξωτερικών παραγόντων είναι οι μέτοχοι, οι πιστωτές, το εμπόριο, οι προμηθευτές, οι πελάτες και οι κοινότητες που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας (γνωστές και ως ενδιαφερόμενοι). Οι εσωτερικοί φορείς διαμορφώνονται από το διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και τους λοιπούς υπαλλήλους.

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, κυρίως λόγω της φύσης και της έκτασης της ευθύνης συγκεκριμένων ατόμων στην οργάνωση. Ένας από τους αντίκτυπους ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι η οικονομική αποδοτικότητα, με έμφαση στην ευημερία των μετόχων.

Στην ουσία, η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην ανάκτηση και εγγύηση της αξιοπιστίας μιας εταιρείας για τους μετόχους της, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύνολο μηχανισμών, τόσο κίνητρο όσο και παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συμπεριφορά των στελεχών είναι πάντα ευθυγραμμισμένο με το συμφέρον των μετόχων.

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας βελτιώσεις στην εταιρική απόδοση. Για αυτούς τους λόγους, είναι τόσο σημαντικό να έχουμε ειδικούς συμβούλους και συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποφεύγοντας έτσι διάφορες επιχειρηματικές αποτυχίες όπως κατάχρηση εξουσίας, λάθη και απάτες.

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top