Συνιστάται, 2019

Επιλογή Συντάκτη

Ορισμός Διαλεκτική υλισμός

Τι είναι διαλεκτικός υλισμός:

Ο διαλεκτικός υλισμός είναι μια φιλοσοφία που ξεκίνησε στην Ευρώπη με βάση τα έργα του Karl Marx και του Friedrich Engels .

Είναι μια φιλοσοφική θεωρία της οποίας η αντίληψη θεωρεί ότι η πραγματικότητα της κοινωνίας ορίζεται από υλικά μέσα που βασίζονται σε μελέτες που μπορούν να διεξαχθούν, για παράδειγμα, στην οικονομία, τη γεωγραφία, την επιστήμη κλπ.

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς έχουν βρει μέσω αυτής της θεωρίας έναν τρόπο κατανόησης των κοινωνικών διεργασιών που έχουν λάβει χώρα καθ 'όλη την ιστορία.

Αγάλματα του Kark Marx (αριστερά) και Friedrich Engels (δεξιά) στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Χαρακτηριστικά του διαλεκτικού υλισμού

Ελέγξτε παρακάτω τα κύρια χαρακτηριστικά του διαλεκτικού υλισμού.

  • Θεωρεί ότι τα υλικά μέσα και όχι το συγκεκριμένο καθορίζουν και την κοινωνική πραγματικότητα.
  • Βασίζεται στη διαλεκτική για να κατανοήσει τις κοινωνικές διαδικασίες.
  • Δεν συμφωνεί με την έννοια ότι η ιστορία είναι στατική και οριστική.
  • Αντιτίθεται εντελώς στον ιδεαλισμό.
  • Μελετά τα ιστορικά γεγονότα βάσει αντιφατικών στοιχείων.
  • Υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε ανάλυση πρέπει να αξιολογεί ένα σύνολο και όχι μόνο το αντικείμενο της εν λόγω μελέτης.

Βασικές αρχές του διαλεκτικού υλισμού

Ο διαλεκτικός υλισμός υποδιαιρείται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές .

Είναι:

  • Η ιστορία της φιλοσοφίας περιλαμβάνει μια διαδικασία σύγκρουσης μεταξύ της ιδεαλιστικής αρχής (η οποία βασίζεται σε ιδέες, σκέψεις και αφηρημένη ως σύνολο) και η υλιστική αρχή (η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα υλικά, γεγονότα και μελέτες).
  • Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της συνείδησης του ατόμου και όχι του άλλου.
  • Το θέμα είναι διαλεκτικό και όχι μεταφυσικό, δηλαδή αλλάζει διαρκώς και όχι στατικό.
  • Η διαλεκτική είναι η μελέτη της αντίφασης στην ουσία των πραγμάτων. βασίζει τις σπουδές της στη σύγκριση των αντιφάσεων με την ανάλυση ενός συνόλου.

Διαφορά ανάμεσα στον υλισμό και τον ιδεαλισμό

Ο υλισμός προέκυψε σε αντίθεση με τον ιδεαλισμό .

Ο μαρξιστικός υλισμός υποστηρίζει ότι οι ιδέες έχουν φυσική προέλευση και ως εκ τούτου βασίζονται σε δεδομένα, αποτελέσματα και προόδους στην επιστήμη.

Ο φιλοσοφικός ιδεαλισμός, με τη σειρά του, αποδίδει την έννοια της πραγματικότητας στο πνεύμα και υποστηρίζει ότι οι ιδέες είναι θεϊκές δημιουργίες ή ότι υπακούουν στις διαθήκες των θεοτήτων ή άλλων υπερφυσικών δυνάμεων.

Ο υλισμός είναι εντελώς αντίθετος στον ιδεαλισμό και η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ενώ για την πρώην πραγματικότητα είναι υλική και κατά συνέπεια συγκεκριμένη, για τον τελευταίο αυτό βασίζεται σε παράγοντες όπως οι σκέψεις και οι υπερφυσικές δυνάμεις δηλαδή η αφηρημένη.

Η διαφορά μεταξύ του διαλεκτικού υλισμού και του ιστορικού υλισμού

Αν και οι δύο έχουν αναπτυχθεί από τον Karl Marx και τον Friedrich Engels, ο διαλεκτικός υλισμός και ο ιστορικός υλισμός είναι εντελώς διαφορετικές έννοιες.

Ενώ ο διαλεκτικός υλισμός αποτελείται από μια μαρξιστική μέθοδο συλλογισμού που θεωρεί ότι όλες οι αναλύσεις πρέπει να γίνουν με γενικό τρόπο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μόνο το αντικείμενο της ίδιας της μελέτης, αλλά και τα γεγονότα, οι ιδέες και τα στοιχεία που την αντιφάσκουν, ο ιστορικός υλισμός είναι η μορφή Μαρξιστής να ερμηνεύει την ιστορία σε σχέση με τον αγώνα των κοινωνικών τάξεων.

Σύμφωνα με τον ιστορικό υλισμό, η κοινωνία εξελίσσεται μέσα από αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων.

Μάθετε περισσότερα για τη διαλεκτική και τον ιστορικό υλισμό.

Η μαρξιστική διαλεκτική

Ο Karl Marx κατέφυγε στη διαλεκτική για να αντιμετωπίσει ιστορικά ζητήματα.

Ένα από τα θεμέλια της ιστορικής διαλεκτικής είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί αέναη, διότι όλα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και αλλαγή. Με αυτό, ο Μαρξ θεωρεί τη φυσική εξέλιξη της ιστορίας, μη δεχόμενη ότι είναι στατική.

Η μαρξιστική διαλεκτική βασίστηκε στη διαλεκτική που υποστηρίζει ο Friedrich Hegel, αλλά με κάποιες διαφωνίες.

Προτομή του Χέγκελ με τα αρχικά του ( G eorg W ilhelm F riedrich Hegel) στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Ο Μαρξ συμφώνησε με την έννοια της χεγελικής διαλεκτικής όσον αφορά το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι στατικό και ότι όλα βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής. Σύμφωνα με αυτό το έδαφος το Α μπορεί να γίνει Β ή ακόμη και να αντικατασταθεί από το Γ.

Ωστόσο, η θεμελιώδης αρχή του Χέγκελ είναι ότι η ανθρώπινη εμπειρία εξαρτάται από τις αντιλήψεις του νου, η οποία πηγαίνει εντελώς ενάντια σε αυτό που υποστηρίζει ο Μαρξ.

Για τον Μαρξ αυτή η έννοια ήταν υπερβολικά αφηρημένη για να αντιμετωπίσει θέματα όπως η κοινωνική ανισότητα, η οικονομική και πολιτική αλλοτρίωση, η εκμετάλλευση και η φτώχεια.

Η μαρξιστική διαλεκτική θεωρεί ότι η πραγματικότητα πρέπει να αναλυθεί στο σύνολό της, μέσω αντιφάσεων. Η ανάλυση μιας έννοιας, για παράδειγμα, όχι μόνο πρέπει να μελετηθεί, να αναλυθεί και να ληφθεί υπόψη, αλλά και μια άλλη αντίληψη που την έρχεται σε αντίθεση.

Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντιτιθέμενων εννοιών προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα.

Η σχέση μεταξύ υλισμού και διαλεκτικής

Η λογική της έννοιας του διαλεκτικού υλισμού μπορεί να εξηγηθεί από την ίδια την ονομασία:

Υλισμός : Η θεμελίωση της θεωρίας βασίζεται σε υλικά μέσα εις βάρος αφηρημένων μέσων όπως είναι οι σκέψεις και οι ιδέες.

Διαλεκτική : η θεωρία χαρακτηρίστηκε ως διαλεκτική, διότι η λογική της συνίσταται στην ερμηνεία των διαδικασιών ως αντιπολίτευση δυνάμεων που, γενικά, καταλήγει σε μια λύση.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις, 2019

Δημοφιλείς Κατηγορίες

Top